દર્પણ કોમ્પ્યુટર દાંતા|Darpan Computer Danta|Darpan Computer & Xerox in Danta

દર્પણ કોમ્પ્યુટર દાંતા|Darpan Computer Danta|Darpan Computer And Xerox in Danta​

Darpan Computer And Xerox: દર્પણ કોમ્પ્યુટર એન્ડ ઝેરોક્ષ એક ઓનલાઈન સરકારી નોકરીના ફ્રોમ, એડમીશન ફ્રોમ, સ્કોલરશીપના ફ્રોમ, હજના ફ્રોમ, બાયોડેટા,RTO ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, આધાર કાર્ડની કલર પ્રિન્ટ, પાસપોર્ટ,પાનકાર્ડ, ટ્રેન-બસ અને ફ્લાઈટની ટીકીટ બનાવવી આપવામાં આવશે, તેમજ તમામ પ્રકારના ઓનલાઈન ફ્રોમ ભરી Darpan Computer Dantaમાં આપવામાં આવશે.

Darpan-Computer

 

અમારે ત્યાં આપવામાં આવતી સેવાઓ:-

*Darpan Computer And Xeroxમાં આપવામાં આવતી સેવાઓનું લીસ્ટ નીચે જોવો.*

 • પાનકાર્ડ ઈમર્જન્સીમાં બનાવવી આપવામાં આવશે.
 • પાસપોર્ટ
 • એડમીશન ફ્રોમ
 • સ્કોલરશીપના ફ્રોમ
 • હજના ફ્રોમ.
 • બાયોડેટા બનાવવી આપવામાં આવશે.
 • RTO ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સનું ફ્રોમ ભરી આપવામાં આવશે.
 • આધાર કાર્ડની કલર પ્રિન્ટ.
 • પાસપોર્ટ બનાવવી આપવામાં આવશે.
 • ટ્રેન-બસ અને ફ્લાઈટની ટીકીટ બનાવવી આપવામાં આવશે.
 • ઓરીજનલ ડોક્યુમેન્ટને સ્કેન કરી આપવામાં આવશે.
 • લેમીનેશન.
 • ઓનલાઈન દરેક ભરતીના ફ્રોમ ભરી આપવામાં આવશે.

સરનામું:- રાવણ ટેકરીની સામે, વાલમ ડેરીની બાજુમાં, હડાદ રોડ, દાંતા. મોબાઈલ નંબર:- 9662443934 ઇમેલ:- srasmana0@gmail.com

 

WWW.TOTALGYANS.COM

 
 

Job Notifications

View All

 

Admit Card

View All

 

Results

View All

Leave a Comment