ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ફોરેસ્ટ ગાર્ડની સંમતિ અરજી 2023 | Gujarat Forest Department Forest Guard Consent Application 2023

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ફોરેસ્ટ ગાર્ડની સંમતિ અરજી 2023 | Gujarat Forest Department Forest Guard Consent Application 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Gujarat Forest Department Forest Guard Consent Application 2023 (જાહેરાત નં. ફોરેસ્ટ/202223/1) ની જગ્યાઓ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, વધુ વિગતો માટે નીચે તપાસો.

Gujarat Forest Department Forest Guard Consent Application 2023
Gujarat Forest Department Forest Guard Consent Application 2023

Gujarat Forest Department Forest Guard Consent Application 2023

સૂચના મુજબ, સંબંધિત વિભાગ દ્વારા પરીક્ષા ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવશે. આ પોસ્ટ જિલ્લા આધારિત પોસ્ટ છે. તેથી જે ઉમેદવારોએ એક કરતાં વધુ જિલ્લા માટે અરજી કરી છે, છેલ્લી અરજી કરેલ જિલ્લાને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

વધુ વિભાગ આ પરીક્ષા માટે સંમતિ ફોર્મ લેશે. તેથી જે ઉમેદવારો આ પરીક્ષા આપવા ઇચ્છુક છે તેમણે (Gujarat Forest Department Forest Guard Consent Application 2023)”સંમતિ ફોર્મ” ભરવાનું રહેશે. સંમતિ ફોર્મ OJAS વેબસાઇટ પર 24/07/2023 થી 07/08/2023 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. સંમતિ ફોર્મ માટે ઉમેદવારોએ OJAS ની અધિકૃત વેબસાઈટની મુલાકાત લેવાની રહેશે પછી અન્ય એપ્લિકેશન મેનૂમાં, ઉમેદવારે તેના પુષ્ટિકરણ નંબર અને જન્મ તારીખ સાથે લોગ ઇન કરવું પડશે. ઉમેદવારોએ 24.07.2023ની વચ્ચે સવારે 11.00 વાગ્યાથી 07.08.2023ના સવારે 11.00 વાગ્યા સુધી સંમતિ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. અને છેલ્લી તારીખ: 07/08/2023 સવારે 11.00 વાગ્યા પછી કોઈપણ ઉમેદવાર પરીક્ષા આપવા માટે સંમતિ ફોર્મ ભરી શકશે નહીં.

Forest Department Forest Guard Notification 2023

જે ઉમેદવારો જાહેરાત નંબર: FOREST/202223/1 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વર્ગ-III “પરીક્ષા લેવા માટે સંમતિ ફોર્મ” OJAS વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન સબમિટ કરે છે તેઓ માત્ર પરીક્ષા માટે કોલ લેટર જનરેટ કરી શકે છે, તેથી સંમતિ ફોર્મ સબમિટ કરવાથી સંમતિ ફોર્મ સબમિટ કરવા માટે એક રસીદ જનરેટ કરવામાં આવશે, જેની ઉમેદવારે પ્રિન્ટ આઉટ લઈને પોતાની પાસે રાખવું જોઈએ.

કૉલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારે કોડ રાખવો પડશે. કોડ વિના, ઉમેદવાર પરીક્ષામાં પ્રવેશ માટે કૉલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં, જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ફોરેસ્ટ ગાર્ડની સંમતિ અરજી 2023

જે ઉમેદવારો નિર્ધારિત સમયમાં આ સંમતિ ફોર્મ નહીં ભરે તેઓ જાહેરાત નંબર: FOREST/202223/1 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વર્ગ-III હેઠળ કરવામાં આવેલી ઓનલાઈન અરજીઓ આપોઆપ રદ કરશે. અને આવા ઉમેદવારો ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વર્ગ-3ની જાહેરખબર નંબર: FOREST/202223/1 ની આગામી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટેના તેમના કોલ લેટર પણ ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં અને પરીક્ષામાં બેસી શકશે નહીં અને આ અંગેની કોઈપણ રજૂઆત કરી શકશે નહીં. પછીથી એકાઉન્ટ દ્વારા મનોરંજન કરવામાં આવશે.
જાહેરાત નંબર:- ફોરેસ્ટ/202223/1 ફોરેસ્ટ આપેલ વર્ગ-1 હેઠળ, જો કોઈ ઉમેદવાર અલગ-અલગ કન્ફર્મેશન નંબરના અલગ-અલગ સંમતિ પત્રકો દ્વારા ભરાયેલો જોવા મળશે, તો ઉમેદવારને ગુજરાત રાજ્યની તમામ ભરતી સંસ્થાઓની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે

Important Link of Gujarat Forest Department Forest Guard Consent Application 2023

સંમતિ ફોર્મ ભરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
સૂચના અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો

More Posts

SSC SI in Delhi Police And CAPFs 2023 Online Form | SSC SI in Delhi Police & CAPFs Recruitment 2023 | SSC CPO 2023 Notification for CAPF and Delhi Police Sub-Inspector Recruitment, Apply Online

SSC GD DV/ DME Admit Card 2023 Released @rect.crpf.gov.in; get download link, list of documents

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top