ગુજરાત આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ 418 વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ 2022 વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યૂ | Gujarat Health And Family Welfare Dept 418 Various Vacancy 2022 Walk-in-Interview

ગુજરાત આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ 418 વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ 2022 વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યૂ | Gujarat Health And Family Welfare Dept 418 Various Vacancy 2022 Walk-in-Interview

Gujarat Health And Family Welfare Dept માં, 11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ બેઝના આધારે, ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. જે ઉમેદવારો ખાલી જગ્યાની વિગતોમાં રસ ધરાવતા હોય અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરે શકે છે. તેઓ સૂચના વાંચી શકે છે અને ઇન્ટરવ્યૂ માટે હાજરી આપી શકે છે.

Gujarat-Health-And-Family-Welfare-Dept-418-Various-Vacancy-2022-Walk-in-Interview.

ગુજરાત આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ પોસ્ટોની વિગત.

ગુજરાત આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગમાં પ્રોફેસર, એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની ટોટલ 418 ખાલી જગ્યાઓની ભરતી 11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ બેઝના આધારે ગુજરાતમાં જુદા જુદા શહેરોમાં કરવામાં આવશે.

ગુજરાત આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ ખાલી જગ્યાઓની વિગત.

ગુજરાત આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગમાં 64 પ્રોફેસરની, 124 એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની 230, આમ કુલ મળીને બધી 418 ખાલી જગ્યાઓની ભરતી કરવામાં આવશે.

કઈ કઈ જગ્યાએ ભરતી કરવામાં આવશે.

ગુજરાત આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા પ્રોફેસર, એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની ખાલી જગ્યા માટે ગુજરાતના મુખ્ય 6 શહેરો જેવા કે, અમદાવાદ, વડોદરા, જામનગર, સુરત, રાજકોટ અને ભાવનગરમાં ખાલી જગ્યાઓ ફાળવેલ જેણી વિગત નીચે મુજબ છે.

 1. અમદાવાદમાં 5 પ્રોફેસરની, 8 એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને  34 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા ફાળવેલ છે.
 2. વડોદરામાં 15 પ્રોફેસરની, 16 એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને 25 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા ફાળવેલ છે.
 3. જામનગરમાં 11 પ્રોફેસરની, 19 એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને 49 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા ફાળવેલછે.
 4. સુરતમાં 9 પ્રોફેસરની, 18 એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને 29 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા ફાળવેલ છે.
 5. રાજકોટમાં 13 પ્રોફેસરની, 38 એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને 68 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા ફાળવેલ છે.
 6. ભાવનગરમાં 11 પ્રોફેસરની, 25 એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને 25 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા ફાળવેલ છે.

આ ભરતી કેટલા વર્ષ આયુ (Age Limit)ધરાવતા ઉમેદવારો ભાગ લઈ શકે છે.

આ ભરતીમાં 65 વર્ષ સુધીના ઉમેદવારો ભાગ લઈ શકે છે.

આ ભરતી કેટલો પગાર(FIX PAY) મળવા પાત્ર છે.

આ કોન્ટ્રાક્ટમાં ઉમેદવારને પ્રોફેસરમાં પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ વિના 1,84,000/-Rs. જ્યારે ખાનગી પ્રેક્ટિસ સાથે 1,60,000/- Rs. મહિનાનો ફિક્સ પગાર મળે છે, તેમજ એસોસિયેટ પ્રોફેસરમાં પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ વિના 1,67,500/- Rs. જ્યારે ખાનગી પ્રેક્ટિસ સાથે .1,50,000/- Rs. મહિનાનો ફિક્સ પગાર મળે છે, અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરમાં પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ વિના 89,400/- Rs. જ્યારે ખાનગી પ્રેક્ટિસ સાથે 75,000/- Rs. મહિનાનો ફિક્સ પગાર મળે છે.

આ કોન્ટ્રાક્ટમાં લાયકાત (Qualification)કેટલી હોવી જોઈએ.

આ ભરતીમાં ઉમેદવારો પાસે MBBS/ DA/ DTCD/ DNB/ PG (સંબંધિત લાયકાત) હોવી જોઈએ. વધુ લાયકાતની વિગતો જાણવા માટે કૃપા કરીને સૂચનાનો સંદર્ભ લો

ગુજરાત આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગમાં ઈન્ટરવ્યું ક્યારે અને કયા સ્થળે છે?

વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ 22મી જૂન, 2022 (બુધવાર) ના રોજ યોજાશે. GMERS મેડિકલ કોલેજ, ગાંધીનગર ખાતે યોજાશે. બધા પાત્ર ઉમેદવારોએ ઇન્ટરવ્યુનો દિવસ સવારે 10.30 વાગ્યાથી 12.30 p.m. અરજદારે ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર ક્લિક કરી આગળની  સૂચનાની તપાસ કરવાની રહેશે

ગુજરાત આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા મહત્વના મુદ્દા:-

ગુજરાત આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા મહત્વના મુદ્દા જેણી તમામ ઉમેદવારે નોધ લેવી જરૂરી છે. જેવી કે, 

 • નિયત આ અરજી ફોર્મ સાથે પ્રમાણિત ડૉક્યુમેન્ટની ઝેરોક્ષોની નકલો જોડાયેલ હોવી જ જોઈએ અને તેમજ તે ડૉક્યુમેન્ટ
  GMERS મેડિકલ કોલેજ, ગાંધીનગર ખાતે મુલાકાતના દિવસે ઉપલબ્ધ હોવું જોઈએ. જે ઇન્ટરવ્યુના દિવસે સબમિટ કરવું પડશે.
 • અરજી ફોર્મમાં દર્શાવેલ જરૂરી બિડાણો. મૂળ પ્રમાણપત્રો છે કે નહીં તે ડૉક્યુમેન્ટની યાદી, આ જોબ પોસ્ટમાં નીચે બતાવવામાં આવ્યા છે.
  (ઓછી માહિતી અથવા બિડાણવાળી અરજી કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહીં).
 • બધા પાત્ર ઉમેદવારોએ અરજી ફોર્મ રૂબરૂમાં સબમિટ કરવાનું રહેશે.
 • સવારે 10.30 થી ઇન્ટરવ્યુનો દિવસ 12.30 p.m. અરજદારે તપાસ કરવાની રહેશે.
  વેબસાઇટ પર ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપતા પહેલા ખાલી જગ્યાઓ જોઈ લેવી જરૂરી છે.
 • ઉમેદવારોને તેમની અરજી સબમિટ કરતા પહેલા ખાલી જગ્યા તપાસવા વિનંતી કરવામાં આવે છે,
 • ઇન્ટરવ્યુ ફક્ત જાહેરાત કરાયેલ ખાલી જગ્યાઓ પર જ લેવામાં આવશે.
 • લાયકાત અને શિક્ષણનો અનુભવ આરોગ્ય અને પરિવાર મુજબ હોવો જોઈએ.
 • કલ્યાણ વિભાગ ગુજરાત સરકાર ભરતી નિયમો મુજબ જ ભરતી કરવામાં આવશે.

ગુજરાત આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગમાં ઇન્ટરવ્યુના દિવસે સબમિટ ડૉક્યુમેન્ટની યાદી.

 1. FINAL MBBS Part-II/Final BDS/M.Sc. MarkSheet.
 2. FINAL MBBS Part-II/Final BDS/M.Sc. Attempt Certificate.
 3. Internship Completion Certificate.
 4. P.G. MARK SHEET (MD/MS/DM/M.Ch./DNB/Ph.D.)
 5. P.G. Attempt Certificate. (MD/MS/DM/M.Ch./DNB/Ph.D.)
 6. MBBS/BDS; Registration Certificate.
 7. MD/MS/DM/M.Ch./DNB Registration Certificate.
 8. All Degree Certificates.
 9. Teaching Exp. Certificate.
 10. ST/SC/SEBC/EWS Certificate.
 11. Non-Creamy Layer Certificate (For SEBC Candidate applicable only to the domicile of Gujarat)
 12. Birth Date Certificate / School Leaving Certificate.
 13. Research Publication (Both original and photocopy) with proof of Indexation.

ઉપર દર્શાવેલ ડૉક્યુમેન્ટ જો અરજી સાથે જોડેલ નહીં હોય તો, કોઈપણ સંજોગોમાં આ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

Leave a Comment