શું તમે અગ્નિવીર બનવા માટે પસંદ થયા છો? તમારું પરિણામ અહીં તપાસો!

આ વર્ષે, ભારતીય સેના 25,000 અગ્નિવીરોની ભરતી કરી રહી છે.

અગ્નિવીરો ચાર વર્ષ માટે સેનામાં સેવા આપશે અને પછી તેમને ગ્રેટ્યુટી અને કૌશલ્ય વિકાસ પેકેજ સાથે છૂટા કરવામાં આવશે.

અગ્નિવીર ભરતી 2024 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જાન્યુઆરી, 2024 હતી.

પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 2024માં યોજાઈ હતી.

પરિણામો આજે જાહેર કરવામાં આવશે.

ઉમેદવારો તેમના પરિણામો ભારતીય સેનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જોઈ શકે છે.

ભારતીય સેના અગ્નિવીર ભરતી 2024ના પરિણામો આ તારીખે જાહેર થશે. પરિણામો જોવા માટે, નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.