ગુજરાત હાઈકોર્ટ Assistant  પરિક્ષા માટેના કોલ પત્રની યાદીની જાહેરાત થઈ છે.  વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લિક કરો.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ Assistant  કોલ પત્ર 2023

કોઈપણ ઉમેદવારને તેના કોલ પત્રને ડાઉનલોડ કરવા માટે આવશ્યક છે. અનુક્રમે, આપની જનમ તારીખ અને તાલીમી વિગતો જેવાકે રોલ નંબર, પાસવર્ડ, અને અન્ય માહિતીને યાદીમાં દાખલ કરવી જોઈએ.

આ બધું મહત્વની માહિતી તમારા મિત્રો, પરિવાર અને જાણકારો સાથે શેર કરો અને તમારી જાણકારીને વધારવા માટે મદદનીશ કોલ લેટરને જલદીથી ડાઉનલોડ કરો!

તમારી તયારી સાથે સંબંધિત મહત્વની માહિતીને યાદીમાં ધ્યાનમાં લેવાનું આવશ્યક છે જે આપને તેમની તૈયારી માટે વધુ તક સહાય કરેશે.

આપને તાજેતરના પ્રમુખ ઉદ્યોગની ટ્રેન્ડ્સ, સૌથી વધુ માળખૂન શોધો થતી શોધ શબ્દો, અને આપના પાઠકોની રુચિઓને ધ્યાનમાં રાખીને આકર્ષક અનુશોચના સાથે તમારી વેબ વાર્તા બનાવવાનો ધ્યેય છે.

આ ગુજરાત હાઇકોર્ટ Assistant કોલ લેટર સંબંધિત જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો અથવા પ્રમાણે એકમત થાઓ છો. વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લિક કરો.

કોલ લેટર જાહેર થવાની તારીખ - 27-06-2023 છે. અને પરીક્ષા 2 જુલાઈ ૨૦૨૩ના રોજ લેવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લિક કરો.  

તમારુ પરીક્ષા સેન્ટર જોવા માટે તેમજ સમય અને તારીખ જેવી, વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લિક કરો.