ગુજરાત હાઈકોર્ટ Peon કોલ લેટર 2023 - ડાઉનલોડ કરો પરીક્ષાના ફક્ત બે દિવસ બાકી

ગુજરાત હાઈકોર્ટ Peon કોલ લેટર 2023

ગુજરાત હાઈકોર્ટ Peon  પરિક્ષા માટેના કોલ પત્રની યાદીની જાહેરાત થઈ છે.  વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લિક કરો.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ Peon કોલ લેટર 2023

કોઈપણ ઉમેદવારને તેના કોલ પત્રને ડાઉનલોડ કરવા માટે આવશ્યક છે. અનુક્રમે, આપની જનમ તારીખ અને તાલીમી વિગતો જેવાકે રોલ નંબર, પાસવર્ડ, અને અન્ય માહિતીને યાદીમાં દાખલ કરવી જોઈએ.

આ બધું મહત્વની માહિતી તમારા મિત્રો, પરિવાર અને જાણકારો સાથે શેર કરો અને તમારી જાણકારીને વધારવા માટે Peon કોલ લેટરને જલદીથી ડાઉનલોડ કરો!

ગુજરાત રાજયની નીચલી અદાલતો માં પટાવાળા (વર્ગ-૪), જેમાં પટાવાળા, ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લીફટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ - ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહીત નો સમાવેશ થાય છે.

જેમાં પટાવાળા, ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લીફટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ - ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહીત ની જગ્યાઓ ભરવા માટે હેતુલક્ષી પ્રકારની લેખિત પરીક્ષા છે.

તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૩ ની જાહેરાત ના અનુસંધાને તમારી ઓનલાઇન અરજી સંદર્ભે તા. 0૯/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ હેતુલક્ષી પ્રકારની લેખિત ૫રીક્ષા લેવામાં આવનાર છે.

જેમાં આપને નીચે જણાવેલ એડમીશન સ્લીપ માં દર્શાવેલ સમય અને સ્થળે હાજર રહેવા જાણ કરવામાં આવે છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટ Peon કોલ લેટર 2023 ડાઉનલૉડ કરવા માટે નીચે લિન્ક પર ક્લિક કરો.

આ ગુજરાત હાઇકોર્ટ Peon કોલ લેટર સંબંધિત જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો અથવા પ્રમાણે એકમત થાઓ છો. વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લિક કરો.

કોલ લેટર જાહેર થવાની તારીખ - 07-07-2023 છે. અને પરીક્ષા 9 જુલાઈ ૨૦૨૩ના રોજ લેવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લિક કરો.  

તમારુ પરીક્ષા સેન્ટર જોવા માટે તેમજ સમય અને તારીખ જેવી, વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લિક કરો.