ગુજરાતમાં 4300 જગ્યાઓ માટે ભરતી: તમારા ઘરે બેઠા નોકરી મેળવવાની તક

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

ગુજરાતમાં 4300 જગ્યાઓ માટે ભરતી: તમારા ઘરે બેઠા નોકરી મેળવવાની તક

"Total Gyans" Mobile APP to get Instant Free Job Alert on your Mobile Install Now
Total Gyans - Job Alert App

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 22 વિવિધ કેડરમાં 4300 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત. જુનિયર ક્લાર્ક, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, સિનિયર ક્લાર્ક વગેરે માટે તક. 4 જાન્યુઆરીથી અરજી શરૂ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top